Smaller Default Larger

Tự động lập chứng từ trong 1C:Kế Toán 8

Như các bạn đã biết, một khi đã áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán thì công việc chủ yếu của người kế toán là nhập dữ liệu đầu vào của các chứng từ, còn lại các công việc tính toán, ghi sổ và lập các báo cáo kế toán phần mềm sẽ tự động thực hiện. Để tăng tốc độ nhập dữ liệu cho kế toán, phần mềm "1C:Kế Toán 8" cung cấp nhiều công cụ cho phép nhập dữ liệu một cách tự động, một trong số những công cụ đó là công cụ “Nhập trên cơ sở”.

Xem thêm: Tự động lập chứng từ trong 1C:Kế Toán 8

1C:Kế Toán 8 (mở rộng)

Phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» phiên bản mở rộng cho phép nhiều user cùng làm việc chung trên một dữ liệu, có tính mở và khả năng tùy chỉnh tự do. Trong phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» phiên bản mở rộng có cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các nút dữ liệu phân tán và tự động đồng bộ dữ liệu giữa các nút. Hình thức trao đổi dữ liệu giữa các nút có thể thông qua tệp hoặc qua FTP (qua Internet), sử dụng tệp trao đổi định dạng XML, nhờ đó mà cho phép thiết lập hệ thống kế toán có các kế toán viên làm việc tại các địa điểm khác nhauCơ chế trao đổi dữ liệu có thể được thực hiện tự động, thiết lập trao đổi theo lịch biểu hoặc trao đổi thủ công.

 

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8"

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" dùng để ứng dụng cho công tác kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ «1C:Doanh Nghiệp 8», phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại hoặc cung cấp dịch vụ…

Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8" giải quyết hầu hết tất cả các nhiệm vụ đặt ra đối với bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, có sẵn tính năng tích hợp với các giải pháp ứng dụng "1C:Quản Lý Thương Mại" và "1C:Quản Trị Nhân Sự & Tiền Lương" thuộc hệ thống «1C:Doanh Nghiệp 8».

Xem thêm: Phần mềm kế toán "1C:Kế Toán 8"