Smaller Default Larger

1C:Kế Toán 8 (căn bản)

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" phiên bản căn bản là giải pháp đóng gói dùng để tự động hóa kế toán doanh nghiệp trên một máy tính với một người sử dụng. Phiên bản này cho phép tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong các cơ sở dữ liệu riêng biệt, phù hợp với luật pháp và chế độ kế toán Việt Nam.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" phiên bản căn bản được cập nhật liên tục các thay đổi và tính năng đầy đủ như phiên bản mở rộng ngoại trừ không có khả năng tùy chỉnh tự do, giới hạn chỉ một người sử dụng và không có cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các nút.

Khi người sử dụng cần nâng cấp từ phiên bản căn bản sang phiên bản mở rộng, các dữ liệu kế toán được lưu trong phiên bản căn bản sẽ được chuyển toàn bộ sang phiên bản mở rộng.

Phiên bản căn bản có thể dùng trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ chỉ có một kế toán hoặc những công ty, cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán.

So sánh giữa phiên bản căn bản và phiên bản mở rộng: