Smaller Default Larger

1C:Kế Toán 8 (mở rộng)

Phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» phiên bản mở rộng cho phép nhiều user cùng làm việc chung trên một dữ liệu, có tính mở và khả năng tùy chỉnh tự do. Trong phần mềm kế toán «1C:KẾ TOÁN 8» phiên bản mở rộng có cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các nút dữ liệu phân tán và tự động đồng bộ dữ liệu giữa các nút. Hình thức trao đổi dữ liệu giữa các nút có thể thông qua tệp hoặc qua FTP (qua Internet), sử dụng tệp trao đổi định dạng XML, nhờ đó mà cho phép thiết lập hệ thống kế toán có các kế toán viên làm việc tại các địa điểm khác nhauCơ chế trao đổi dữ liệu có thể được thực hiện tự động, thiết lập trao đổi theo lịch biểu hoặc trao đổi thủ công.